Menu

"We weigeren te dienen in het bezettingsleger"

"We weigeren te dienen in het bezettingsleger"

Tientallen jonge Israëlis stuurden in maart 2014 premier Benjamin Netanyahu een brief waarin zij hun weigering verklaarden om te dienen in het Israëlische leger. Het gaat om de grootste groep dienstweigeraars in de geschiedenis van Israël. Het is de eerste daad in zijn soort in vijf jaar, maar volgt op een lange traditie van de gemeenschappelijke gewetensbezwaren. De huidige Israëlische regering probeert de legerdienst uit te breiden naar alle etnische groepen in Israël. Jongeren uit alle hoeken van het land reageren door te weigeren om te dienen in het Israëlische leger. Hierna volgt hun standpunt:

 

Wij, burgers van de Israëlische staat, zijn aangeduid om legerdienst te doen. We roepen de lezers van deze brief op om wat altijd als een vanzelfsprekendheid werd gezien opzij te zetten en de gevolgen van de legerdienst te heroverwegen.

Wij, ondergetekenden, willen weigeren te dienen in het leger. De belangrijkste reden voor deze weigering is ons verzet tegen de militaire bezetting van de Palestijnse gebieden. In de bezette gebieden leven de Palestijnen onder Israëlisch bestuur, al hebben ze daar niet voor gekozen en beschikken ze niet over de rechtsmiddelen om dit regime of de besluitvorming te beïnvloeden. Dat is onrechtvaardig. In deze gebieden worden de mensenrechten geschonden. Daden die volgens het internationaal recht gedefinieerd worden als oorlogsmisdaden vinden dagelijks plaats. Het gaat onder meer om moorden (buitenrechtelijke executies), de bouw van nederzettingen op bezet gebied, administratieve opsluitingen, folteringen, collectieve straffen en de ongelijke verdeling van natuurlijke rijkdommen zoals elektriciteit en water. Elke vorm van legerdienst versterkt de status quo en daarom, in overeenstemming met ons geweten, kunnen we niet meedoen aan een systeem dat de hierboven genoemde handelingen pleegt.

Het probleem met het leger begint noch eindigt met de schade die het berokkent aan de Palestijnse samenleving. Het dringt ook het dagelijkse leven in de Israëlische maatschappij binnen: het vormt het onderwijssysteem, onze kansen op werkgelegenheid terwijl het racisme, geweld en etnische, nationale en geslachtelijke discriminatie bevordert.

We weigeren om het militaire systeem te helpen om de mannelijke dominantie te bevorderen en te bestendigen. Volgens ons moedigt het leger een gewelddadige en een militaristisch mannelijk ideaal aan dat 'macht gelijk stelt aan recht'. Een dergelijk streven is schadelijk voor iedereen, vooral voor zij die die daarin helemaal niet passen. Verder zijn wij tegen de onderdrukkende, discriminerende en zwaar op geslacht gebaseerde machtsstructuren binnen het leger zelf.

Wij weigeren om aan onze principes te verzaken als voorwaarde om in onze samenleving te worden geaccepteerd. We hebben diep nagedacht over onze weigering en we staan achter onze beslissingen.

Wij roepen onze collega's die momenteel in het leger dienen en/of reservist zijn, en het Israëlische publiek, op om hun standpunt over de bezetting, het leger en de rol van de militairen in een civiele samenleving te heroverwegen. Wij geloven in de kracht en het vermogen van burgers om de werkelijkheid ten goede te veranderen door het creëren van een eerlijkere en rechtvaardigere samenleving. Onze weigering drukt dit geloof uit.