Menu

Totaalweigering is een streven naar ontwapening.

Totaalweigering is een streven naar ontwapening.

Getuigenis van Jef Ulburgs voor het proces van totaalweigeraar Martin Van Kerrebroeck, 1982. Jef Ulburgs is lid van Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB), het hoogste orgaan van de Vlaamse Kerk. In het voorstel van de verklaring van de Algemene Vergadering van het IPB in verband met de discussie rond de kernwapens:
“Het Vaticaans antwoord aan de Verenigde Naties sprak in 1976 reeds over een gevaar, een onrechtvaardigheid, een dolgedraaide machine, een dwaling, een waanzin. Ook het Tweede Vaticaans Concilie stelde reeds duidelijk – meer dan 15 jaar geleden – dat er slechts een adempauze overblijft om orde op zaken te stellen. Immers, geen enkel doel kan met inzet van dergelijke middelen nog gered worden. In zijn encycliek 'Pacem in Terris' schreef Johannes XXIII: 'Het is ondenkbaar dat in het atoomtijdperk de oorlog nog een geschikt middel is om de rechten te herstellen.'”Het IPB is overtuigd dat de grenzen voor een verantwoorde militaire verdediging met de bestaande kernwapens reeds lang zijn overschreden en dat de installatie van nog eens nieuwe kernwapens niet te verantwoorden is. Door een beperkte  éénzijdige stap zouden de kansen op echte onderhandelingen en op een tweezijdige ontwapening waarschijnlijk heel wat groter worden. Ook de Belgische bisschoppen schreven in hun verklaring 'Ontwapenen om te overleven' van mei 1978 dat de risico's van de ontwapening moeten verkozen worden boven de risico's van de oorlog.

Jef Ulburgs is katholiek priester van het Bisdom Hasselt. Hij was drie maal afgevaardigde van de N.G.O.'s (Niet-gouvernementele Organisaties) op de UNCTAD-conferenties (United Nations Conference on Trade and Development), een orgaan van de UNO dat als doel heeft rechtvaardige handelsbetrekkingen met en economische ontwikkeling voor de ontwikkelingslanden te bevorderen.  In 1972 in Santiago de Chili, in 1976 in Nairobi in Kenia, in 1979 in Manilla in de Filipijnen. Volgens hem ligt het grootste gevaar voor de armoede, de onderontwikkeling, de armoede van de Derde Wereld in de zinloze bewapeningswedloop en de interne dictaturen (systeem van nationale veiligheid). De enige hoop van de Derde Wereld is gesteld op de ontwapening en de vredesbewegingen in de rijke landen.

Jef Ulburgs woont in Genk-Zwartberg tussen gastarbeiders. Hij werkt veel met jongeren. Hij constateert dat de jeugd hoe langer hoe meer ontredderd wordt omdat de werkloosheid enorm groot is en de uitgaven voor bewapening steeds maar stijgen. Genk-Zwartberg is gelegen vlak tussen Kleine Brogel en Zutendaal. In Kleine Brogel liggen kernraketten opgestapeld, in Zutendaal kunnen kernraketten worden afgeschoten. Men leeft in angst.

Jef Ulburgs werk mee met de buurtbewoners van de vier kansarme buurten in Genk. Hij is voorzitter van de vzw Buurt-Opbouwwerken Genk. Een aantal gewetensbezwaarden werkten met hem mee. Hij staat in bewondering voor de motivering en de inzet van deze jongeren. Hij is echter van mening dat de getuigenis van deze jongeren zinvol is maar niet meer voldoende. Er zijn verdere stappen nodig waardoor de bevolking tot inzicht en bewustwording komt. De stap van jongeren die totaal-dienstweigeraar worden is niet alleen noodzakelijk, maar vooral profetisch. Door konkrete daden (die soms ergeren) brengen ze kritiek op een onrechtvaardige situatie en kondigen ze tevens een alternatief aan (nl. een rechtvaardige, vredevolle samenleving).

Jef Ulburgs antwoordt aan diegenen die zeggen dat actievoeren voor een eenzijdige ontwapening in de kaart van het communisme speelt: “We hebben niets te winnen maar alles te verliezen. De vredesbeweging in het Westen en de totale dienstweigering stellen zowel het Oosten als het Westen in vraag. We lezen in de persberichten van DPA en UPI dat de protestantse kerk in de DDR de zijde kiest van dienstweigeraars door te stellen dat jonge christenen die de militaire dienst of de vervangende dienst als 'bouwsoldaat' afwijzen door die weigering, geen houding uitdrukken die tegen de staat is gericht, maar wel een streven naar ontwapening.”

Jef Ulburgs
Genk 16 april 1982

Jef Ulbrughs, priester-arbeider, mede oprichter van Wereldscholen, gemeenteraadslid Genk, Europees Parlementslid, senator. Stierf in 2010 op 88-jarige leeftijd.